Regulamin serwisu Pricebook

1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.pricebook.pl
 2. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 5. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

2. Definicje

Administrator serwisu jest to podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Konsorcjum Pricebook.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.pricebook.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Konsorcjum Pricebook, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Użytkownik osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy korzystający z Serwisu

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w serwisie

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Użytkownik poprzez swoje konto może dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.)

Profil strona Użytkownika zawierająca zespół informacji, danych, zdjęć i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również, które może wykorzystywać Administrator serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności serwisu.

Baza Danych - jest to zbiór informacji na temat transakcji zawartych na rynku nieruchomości. Informacje na temat transakcji gromadzone są przez Użytkowników serwisu na podstawie aktów notarialnych. Transakcje te wprowadzać można do serwisu online po zalogowaniu lub przez program desktopowy.

Program desktopowy – jest to program służący do wprowadzania, pobierania informacji z Bazy danych. Program jest dostarczany w ramach abonamentu. Program pozwala na prace w trybie online oraz offline. Przy trybie online program przeprowadza odpowiednią synchronizację z serwerami pricebook, w celu uaktualnienia bazy danych.

Transakcja własna – jest to jedna informacja o transakcji zawartej na rynku nieruchomości wprowadzona do bazy danych przez konkretnego użytkownika. Transakcja ta zawiera opis nieruchomości oraz informacje na temat warunków, na jakich została zawarta umowa obrotu daną nieruchomością.

Klasa- jest to indywidualna ocena transakcji. Klasa jest przydzielana na podstawie ilości danych zawartych w opisie transakcji. Klasa nadawana jest automatycznie podczas publikacji. Jeżeli użytkownik należy do grupy, to klasa informacji może zostać zmieniona przez koordynatora / moderatora na wyższą lub niższą w zależności od jej merytorycznej zawartości.

Materiały – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej

Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika (zdjęcie), zamieszczona przez Użytkownika w jego Profilu w Serwisie www.pricebook.pl

Rejestracja rejestracja w serwisie umożliwia dostęp do wszystkich części serwisu. Podczas rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru uprawnień, miasta zamieszkania i adresu poczty elektronicznej (adresu e – mail) .

Abonament opłata roczna za usługę hostingową, czyli udostępnienie miejsca na serwerach do przechowywania, zbierania i przetwarzania danych, materiałów ect. użytkownika oraz konto umożliwiające wymianę danych między użytkownikami oraz ich wzajemna komunikację.

Opłata dodatkowa administrator serwisu będzie udostępniał funkcje i narzędzia, które będą udostępniane użytkownikom odpłatnie wg. cenników. Będą to narzędzia i funkcjonalności, które nie wchodzą w opłatę abonamentową i stanowią rozbudowanie funkcji serwisu. Zakup tych funkcjonalności i narzędzi jest dobrowolny.

Grupa- jest to grupa Użytkowników stworzona w celu gromadzenia, wymiany i przetwarzania informacji /danych/ materiałów pomiędzy jej członkami. Członkowie grupy tworzą własną bazę danych o rynku nieruchomości. Użytkownicy należący do grupy powiązani są ze sobą dodatkowymi regulaminami i polityką wewnętrzną regulującą prawa i obowiązki poszczególnych członków.

Podgrupa – jest to cześć użytkowników działająca w danej grupie podlegająca danemu koordynatorowi mianowanemu przez moderatora grupy. Podgrupy w ramach danej grupy tworzone są zgodnie z polityka wewnętrzną grupy.

Okres testowy - jest to okres 30 dni liczonych od dnia rejestracji, podczas którego użytkownik ma prawo za darmo wypróbować podstawowe funkcjonalności programu.

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania w ramach Serwisu, aby osiągnąć pożądane cele.

3. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem serwisu jest firma Wide Lane Sp. z o.o.; Ul. Krowoderska 63b/6 31-158 Kraków; NIP: PL 6762448765; Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Nr KRS: 0000397481
 2. Administrator serwisu zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika polegających na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu pricebook.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Serwis składa się z:
  1. Stron ogólnodostępnych – na których umieszczane będą artykuły, informacje o firmie , informacje o produktach, forum publiczne itp.. Korzystanie z tej części serwisu nie wymaga rejestracji użytkownika i jest bezpłatne.
  2. Odpłatnych narzędzi - dostępnych na stronach serwisu po zalogowaniu i opłaceniu abonamentu zgonie z aktualnym cennikiem.
 4. W ramach obowiązującego abonamentu Serwis udostępnia swoim użytkownikom narzędzia i funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest tworzenie bazy danych obejmujących informacje o transakcjach zawieranych na rynku nieruchomości (poprzez gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie transakcji ect.). Serwis zapewnia zarejestrowanym użytkownikom szereg narzędzi umożliwiających nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami serwisu, wewnętrzną wymianę korespondencji, tworzenie grup, publikację własnych materiałów oraz informacji. Serwis umożliwia dostęp do innych funkcjonalności i narzędzi, które mogą być udostępniane użytkownikom za dodatkową opłatą.
 5. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików cookies).
 6. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu -zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
 7. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie serwisy stosuje się postanowienia regulaminów obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
 8. Korzystanie z Serwisu Pricebook jest dopuszczalne tylko na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz Umowę świadczenia usług.

4. Użytkownicy

 1. Użytkownicy rejestrując się w serwisie Pricebook.pl, potwierdzają, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania z nich przez Administratora serwisu na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.
 2. Dołączając do grupy lub kliku grup Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i udostępnianie przez Administratora serwisu Wizerunku w grupach, do których przynależy Użytkownik, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego komentarzy, Materiałów, wypowiedzi lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie
 3. Dokonując Rejestracji lub korzystając z funkcji Serwisu, dla których Rejestracja nie jest wymagana, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności:
  1. do przestrzegania autorskich praw majątkowych
  2. praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  3. a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 4. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty internetowej e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 5. Administratora serwisu ma możliwość usunięcia konta Użytkownika, jeżeli:
  1. nie dokonał on opłaty abonamentu
  2. wygasł okres demonstracyjny dla konta i użytkownik nie zdecydował się na zawarcie umowy z serwisem.
  3. zostały naruszone postanowienia zawarte w umowie o świadczeniu usług
  4. zostały naruszone postanowienia niniejszego regulaminu
  5. podane podczas rejestracji są nieprawdziwe
 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Administrator serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu (np. jeżeli dane podane podczas rejestracji nie odpowiadają danym podanym podczas podpisywania umowy). Ograniczenia zostaną nałożone do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Administratora serwisu wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych wymaganych podczas Rejestracji w Serwisie za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty internetowej e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 7. Każdy użytkownik może skorzystać z bezpłatnego okresu testowego trwającego przez okres 30 dni od daty rejestracji w serwisie.
 8. Po okrasie testowym użytkownik może zakupić dostęp do konta podstawowego w serwisie. Zakup dostępu do konta podstawowego wiąże się z zawarciem Umowy na czas nieokreślony pomiędzy serwisem Pricebook, a użytkownikiem. Użytkownik dobrowolnie według uznania może zakupić lub korzystać z dodatkowych płatnych usług i funkcjonalności oferowanych przez serwis.
 9. Weryfikacja Konta polega na wysłaniu specjalnego kodu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Kod ten, Użytkownik musi wpisać we wskazanym miejscu w Serwisie.

5. Rodzaje Kont Użytkownika

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu posiada własne konto.
 2. W serwisie są cztery rodzaje kont użytkowników:
  1. Konto demonstracyjne – dostępne przez 30 dni za darmo.
  2. Konto podstawowe – dostępne po wniesieniu opłaty abonamentowej
  3. Konto moderatora – konto podstawowe z dostępnymi funkcjami do prowadzenia i zarządzania grupą użytkowników. Konto przyznawane przez administratora serwisu.
  4. Konto koordynatora – konto podstawowe z dostępnymi funkcjami do zarządzania podgrupami użytkowników oraz narzędziami do przeprowadzania weryfikacji, oceny transakcji wprowadzanych do bazy danych grupowych oraz samych użytkowników.
 3. Zaraz po rejestracji i weryfikacji użytkownika zostaje stworzone konto demonstracyjne posiadające podstawowe funkcjonalności. Konto demonstracyjne jest ważne przez okres 30 dni od daty rejestracji.
 4. Jeżeli użytkownik dokona opłaty abonamentu przed końcem okresu testowego jego konto zostanie automatycznie zmienione na konto podstawowe.
 5. Nie opłacenie abonamentu przed końcem okresu testowego skutkuje automatycznym usunięciem konta, po okresie testowym.
 6. Użytkownik posiadający konto podstawowe ma możliwość stworzenia własnej grupy lub dołączenia do już istniejącej grupy.
 7. Jeżeli użytkownik konta podstawowego będzie chciał dołączyć do już istniejącej grupy, musi wyrazić zgodę na udostępnienie użytkownikom grupy podstawowych danych zawartych w profilu oraz przestrzeganie wewnętrznej polityki i regulaminów grupy. Aby użytkownik został przyjęty do grupy wymagana jest zgoda moderatora grupy lub / i pozostałych członków grupy na drodze głosowania.
 8. Moderator grupy ma prawo:
  1. odmówić przyjęcia użytkownika do grupy,
  2. usunąć użytkownika z grupy,
  3. ograniczyć dostęp do danych gromadzonych przez użytkowników grupy
 9. Moderator grupy ma prawo usunąć użytkownika z grupy lub ograniczyć dostęp:
  1. jeżeli użytkownik narusza postanowienia wewnętrznych dokumentów, regulaminów i ustaleń grupy lub gdy działa on na szkodę pozostałych użytkowników grupy.
  2. na innych warunkach określonych polityką wewnętrzna grupy.
 10. Moderator grupy ma prawo odmówić przyjęcia użytkownika grupy:
  1. Jeżeli przyjęcie do grupy odbywa się na drodze głosowania członków grupy i większość członków głosowała przeciwko przyjęciu.
  2. Jeżeli użytkownik nie zaakceptował wszystkich wymaganych przez grupę dokumentów, regulaminów, uzgodnień ect.
  3. jeżeli Użytkownik ten należy już do innej grupy lub grup.
  4. na innych warunkach określonych polityką wewnętrzna grupy.
 11. Użytkownik, który nie został przyjęty do grupy może stworzyć własną grupę, dołączyć do innych grup lub korzystać tylko z funkcji swojego konta.
 12. Moderator grupy ma prawo do nadawania szerszych uprawnień członkom grupy – uprawnienia koordynatora. Nadanie uprawnień koordynatora powoduje, że konto podstawowe zostaje zmienione na konto koordynatora posiadające dodatkowe funkcje do sprawdzania i oceny wprowadzanych transakcji do grupowej bazy danych.
 13. Moderator ma prawo dowolnie zarządzać przyznawaniem i usuwaniem uprawnień koordynatora dla członków grupy zgodnie z wewnętrzną polityką grupy.
 14. Moderator ma prawo dowolnie przydzielać obowiązki, rejony, obszary, członków grupy ect. pod pieczę danego koordynatora zgodnie z polityką wewnętrzną grupy.
 15. Uprawnienia moderatora grupy nadawane są przez Administratora serwisu po odpowiedniej weryfikacji użytkownika (sprawdzeniu tożsamości, przedstawieniu stosownych dokumentów zgodnie z punktami 17 i 18 ust. 5)
 16. Nadanie uprawnień moderatora grupy powoduje, że do konta zostają dołożone dodatkowe narzędzia i funkcje (np. narzędzia do zarządzania członkami grupy i materiałami udostępnianymi przez użytkowników w ramach grupy, narzędzia pozwalające na nadawanie dodatkowych uprawnień użytkownikom oraz narzędzia do komunikacji w grupie.)
 17. W przypadku grup stworzonych z instytucji posiadających osobowość prawną np. Stowarzyszenie, Instytut ect. funkcję moderatora grupy będzie sprawował obecny prezydent/ przewodniczący instytucji. Administrator serwisu, każdorazowo na wniosek władz grupy zmieni uprawnienia moderatora. Do wniosku należy dołączyć protokół z zgromadzenia, na którym zostały przeprowadzone wybory nowych władz.
 18. W przypadku grup, które nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają władze wypierane podczas oficjalnych grupowych wyborów. Konto moderatora grupy będzie przyznawane obecnie reprezentującemu grupę użytkownikowi. Uprawnienia te będą przyznawane każdorazowo przez Administrator serwisu na oficjalny pisemny wniosek grupy. Do wniosku należy dołączyć protokół z zgromadzenia, na którym zostały przeprowadzone wybory nowych reprezentantów.
 19. Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

6. Dostęp do Bazy Danych

 1. Dostęp do baz danych tworzonych w ramach serwisu Pricebook jest uzależniony od rodzaju konta, przynależności do danej grupy oraz polityki wewnętrznej grup.
 2. Użytkownik posiadający konto demonstracyjne ma możliwość tylko gromadzenia, przetwarzania, publikowania i pobierania własnych transakcji. Oznacza to, że niema on dostępu do innych zasobów.
 3. Użytkownik posiadający konto podstawowe ma możliwość tylko gromadzenia, przetwarzania, publikowania i pobierania własnych transakcji. Oznacza to, że niema on dostępu do innych zasobów, chyba, że należy do grupy lub kliku grup. Użytkownik tworzy indywidualną bazę danych.
 4. Użytkownik posiadający konto podstawowe należący do grupy lub kilku grup ma możliwość gromadzenia, przetwarzania, publikowania i pobierania własnych transakcji oraz posiada dostęp do bazy danych gromadzonych przez członków grup, do których należy.
 5. Moderator/ Koordynator grupy, do której należy Użytkownik mogą wewnętrzną polityką regulować dostęp do bazy danych grupowych dla członków poprzez czasowe blokowanie dostępu lub całkowite wykluczenie członka z grupy. Prawo takie określają zapisy z §5
 6. Moderator grupy ma pełen dostęp do bazy danych grupowych. Dodatkowo moderator posiada narzędzia do oceny, weryfikacji wprowadzonych danych oraz do nadawania uprawnień koordynatora, blokowania i przyjmowania nowych członków, oceny działania członków grupy i ustanawiania dostępu do grupowej bazy danych.
 7. Koordynator ma pełen dostęp do bazy danych grupowych oraz dodatkowe narzędzia do oceny / weryfikacji transakcji wprowadzanych do bazy danych oraz oceny członków grupy. W przypadku naruszenia postanowień, wedle których moderator ma prawo zablokować konto – uprawnienia koordynatora powinny zostać przeniesione na innego Użytkownika.
 8. Użytkownik wykluczony z grupy traci dostęp do bazy danych grupowych, posiada jednak dostęp do indywidualnej bazy danych zawierającej wszystkie transakcje przez niego wprowadzone (również w okresie przynależności do grupy).
 9. Udostępnianie danych pochodzących z jednej grupy użytkownikom z innych grup jest surowo zabronione i stanowi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu oraz postanowień licencji dołączanych do każdej transakcji. Wyjątkiem od tej reguły jest publikowanie transakcji własnych Użytkownika we wszystkich grupach, do których należy.
 10. Udostępnianie danych pochodzących z zasobów serwisu Pricebook, w tym danych pochodzących z grupowych baz danych osobom trzecim, niezwiązanym z serwisem lub nienależącym do grupy jest surowo zabronione i stanowi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu oraz postanowień licencji dołączanych do każdej transakcji. Wyjątkiem od tej reguły jest publikowanie transakcji własnych Użytkownika.
 11. Bazy danych grupowe i indywidualne podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 ( dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402 wraz z późniejszymi aktualizacjami.

7. Uwarunkowania techniczne korzystania z serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest Pricebook.pl jest : Wide Lane Sp. z o.o. Ul. Krowoderska 63b/6 31-158 Kraków NIP: PL 6762448765, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000397481
 2. Serwis Pricebook jest stworzony dla grupy zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych. Narzędzia i funkcjonalności dostępne w serwisie służą budowaniu bazy danych zawierających informację o transakcjach dokonywanych na rynku nieruchomości. Serwis posiada część społecznościową umożliwiającą nawiązanie kontaktów i wymianę informacji związanych ze środowiskiem Rzeczoznawców Majątkowych.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty internetowej e-mail.
 4. Administrator serwisu udostępnia zarejestrowanym użytkownikom w ramach abonamentu program desktopowy umożliwiający pobieranie i wysyłanie danych do bazy.
 5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych są własnością Wide Lane Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.

8. Transakcje, Materiały, Artykuły i komentarze

Ogólne wytyczne dotyczące publikacji materiałów i artykułów, wypowiedzi na forum

 1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do:
  1. tworzenia własnej bazy danych o transakcjach na rynku nieruchomości
  2. współtworzenia grupowej bazy danych o transakcjach na rynku nieruchomości, jeżeli należy do grupy Użytkowników.
  3. zamieszczania w Serwisie Materiałów, wypowiedzi, komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w Serwisie.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika danych zawartych w serwisie osobom postronnym, w tym za treści obraźliwe lub niezgodne z prawem zamieszczane przez te osoby w Serwisie.
 3. Administrator Serwisu będzie usuwał z Serwisu Materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, komentarzach, wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Administratorowi serwisu za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@pricebook.pl
 4. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez użytkownika jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
 5. W przypadku przekazania do publikacji Materiałów lub wypowiedzi nie stanowiących przedmiotu osobistych lub majątkowych praw autorskich Użytkownika zamieszczającego, Użytkownik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz zamieścić aktywny link do miejsca pierwszej publikacji Materiału lub wypowiedzi albo, w przypadku pierwszej publikacji poza siecią internetową, podać miejsce i datę tej publikacji.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Administrator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w §6 ust. 4 oraz 5. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.
 7. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 8. Użytkownik wprowadzając do serwisu transakcje (informacje o nieruchomości) podpisuje je licencją, której celem jest ochrona praw autorskich oraz dbałość o rzetelność i prawdziwość udostępnianej informacji. Licencja określa warunki, na jakich dana transakcja jest udostępniania dla innych użytkowników.
 9. Licencja na wykorzystanie danych stanowi odrębny dokument.
 10. Użytkownik, który pobierze dane z serwera należące do innych użytkowników, automatycznie akceptuje warunki licencji.
 11. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 12. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem o jej wygaśnięciu określonymi w dokumencie licencji.
 13. W ramach grup licencje zostają udzielone nieodpłatnie dla członków grup
 14. Użytkownik, który pozyskał licencje na wybrane dane udostępnione w serwisie, nie może udzielać dalszych licencji do korzystania z tych danych.
 15. Wyłącznym właścicielem transakcji jest użytkownik, który dokonał publikacji transakcji w serwisie.

9. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, a także w celach marketingowych związanych z promocją Serwisu www.pricebook.pl wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 2. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora serwisu
 3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu w zakresie funkcji wymagających Rejestracji przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie stosownymi dokumentami.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w profilu użytkownika niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 5. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
  2. natychmiastowego ograniczenia funkcjonalności Konta do czasu wyjaśnienia sprawy
 6. Szczegółowe dane dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych umieszczone są w dokumencie Polityka Prywatności, który stanowi uzupełnienie niniejszego regulaminu.

10. Zasady Korzystania z Serwisu

 1. Rejestracja w Serwisie jest wymagana w celu korzystania z funkcji Serwisu
 2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora systemu oraz innych Osób,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  4. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora serwisu, Użytkowników i innych Osób.
 3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 4. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora serwisu jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania z godnie z Polityką Prywatności.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób w tym przekleństw.
 6. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 7. Logo Serwisu podlega ochronie prawnej i jako takie nie może być wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez Użytkownika bez zgody Administratora serwisu.

11. Reklama w Serwisie

 1. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z Administratorem Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i marketingowej, w szczególności stosowanie piramid finansowych, rozsyłanie przy użyciu danych Użytkowników ujawnionych w Serwisie próbek, ulotek czy kuponów promocyjnych, stosowanie programów pozwalających na globalne przeszukiwanie sieci internetowej czy wykorzystywanie robotów do pobierania treści internetowych z Serwisu.
 2. Użytkownik bez zgody Administratora serwisu nie może stosować na łamach Serwisu jakiejkolwiek formy reklamy czy promocji.
 3. Wyłącznie Administrator serwisu decyduje o miejscu i sposobie wyświetlania reklamy w serwisie Pricebook.
 4. Administrator serwisu może w każdym momencie zdecydować o wyłączeniu reklamy.
 5. Administrator serwisu może pobierać opłaty za reklamę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub indywidualna wyceną usługi reklamy w serwisie.
 6. Ze względu na specyfikę prowadzenia działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego, Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodny z prawem sposób wykorzystywania treści zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie, w tym reklamy (w szczególności powielanie, kopiowanie i przerabianie Materiałów zamieszczonych w Serwisie tak, że przedstawiają one treść obraźliwą, niezgodną z prawem, pornograficzną lub erotyczną).
 7. Zamieszczane w serwisie reklamy nie będą ograniczały funkcjonowania programu komputerowego dostarczanego w ramach abonamentu.
 8. Reklamy będą umieszczane tylko w serwisie ogólnodostępnym.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia obok swojego loga w serwisie lub w dodatkowo płatnych narzędziach programu komputerowego loga firm partnerskich. Logotypy będą umieszczane, jeżeli będą wymagały tego podpisane z partnerami umowy (np. portal gratka, geoportal itp.). Jednak Tego typu graficzne elementy nie będą wpływały na pracę z programem i nie będą reklamą.

12. Blokada Konta

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
 2. Administrator serwisu ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów powiązanych, a w szczególności:
  1. zamieszcza wypowiedzi, komentarze, Materiały, artykuły lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, których rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami
  2. usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów komentarze lub wypowiedzi innych Użytkowników
  3. nie przestrzega postanowień licencji na dysponowanie transakcją
  4. rozpowszechnia i udostępnia osobom postronnym informacje zebrane w grupowych bazach danych.
  5. podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie
 3. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator serwisu może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
 4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 5. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora serwisu, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora serwisu.
 6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego nie opłacił abonamentu lub zalega z należnościami w stosunku do Administratora serwisu. Jeżeli użytkownik będzie chciał przywrócić zablokowane konto musi w tym celu skontaktować się z Administratorem serwisu i dokonać spłaty należności lub / i opłacić abonament.
 7. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania funkcjonalności i narzędzi dodatkowo płatnych niewchodzących w skład funkcjonalności objętych abonamentem, jeżeli użytkownik zalega z należnościami w stosunku do Administratora serwisu. Jeżeli użytkownik będzie chciał przywrócić zablokowane funkcjonalności i narzędzia musi w tym celu skontaktować się z Administratorem serwisu i dokonać spłaty należności.

13. Abonament i opłaty

 1. Opłaty za dostęp do Serwisu pricebook.pl Użytkownik dokonuje na podstawie wystawionej faktury według Cennika za odpowiedni okres abonamentowy oraz w terminie przewidzianym na fakturze.
 2. Opłata za dostęp do Serwisu pricebook.pl jest pobierana z góry.
 3. Administrator serwisu w ciągu 14 dni od rozpoczęcia nowego okresu abonamentowego wystawia fakturę pro forma tytułem opłaty za Usługę i wysyła ją na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia. Faktura VAT wystawiona zostanie niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za fakturę pro forma.
 4. Użytkownik upoważnia administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Administrator zastrzega sobie również prawo do nie udzielania rabatów podczas trwania, a także w chwili zmiany abonamentu.
 6. Konta Moderatorów oraz Konta Koordynatorów podlegają takiej samej opłacie abonamentowej jak konta użytkowników podstawowych wg. aktualnej stawki abonamentowej.
 7. Niektóre funkcjonalności oraz narzędzia w serwisie mogą podlegać dodatkowym opłatą zgodnym z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie www.pricebook.pl.

Funkcjonalności te będą udostępnione użytkownikowi na wyraźne jego życzenie wyrażone za pomocą formularza zamówienia i po wniesieniu stosownej opłaty.

14. Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia Użytkownika związane z korzystaniem z komercyjnej części Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@pricebook.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji dotyczących ogólnodostępnej części serwisu (artykuły, forum publiczne itp.) następuje w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.
 3. Rozpatrzenie reklamacji dla abonentów (zarejestrowanych użytkowników z opłaconym abonamentem) rozpatrywane są w terminach określonych w umowie o świadczenie usług oraz w Dokumencie SLA .
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.

15. Rezygnacja/ Zapomnienie/Poprawa danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi  zmianami oraz obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) Użytkownicy mają prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Dokładne postanowienia związane z prawem do zapomnienia przedstawione zostały w Polityce Prywatności.  

16. Odpowiedzialność

 1. Administrator serwisu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administrator serwisu bądź innych Osób.
 5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 7. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie.

17. Przepisy końcowe

 1. Administrator serwisu będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną (np. wirusy komputerowe, Trojany, wiadomości spam).
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w skutek korzystania przez niego z Serwisu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.pricebook.pl
 4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiany mogą być wymuszone poprzez zmiany obecnie obowiązującego prawa lub zmianę zakresu świadczonych usług przez serwis Pricebook.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz umieszczenie wzmianki o zmianie w regulaminie na stronie Serwisu.
 6. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.” 
 7. Brak akceptacji nowej treści regulaminu jest oznacza rezygnację Użytkownika z dalszego uczestnictwa w Serwisie, co jest równoznaczne z zablokowaniem konta przez Administrator serwisu.
 8. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie akceptuje każdorazowe zmiany w Regulaminie, jeżeli korzysta on z funkcji Serwisu niewymagających takiej Rejestracji pod zmienionym Regulaminem.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 10. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 11. Do stosunków między Administratorem serwisu a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
 12. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Administratorem serwisu a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna.
 13. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administrator serwisu.